Àrees Recreatives / Refugis

Àrees recreatives de les Illes Balears

Les àrees recreatives són espais que disposen d’una sèrie d’equipaments com fogons, taules, bancs de fusta i jocs infantils que permeten als usuaris realitzar estades de curta durada sense pernoctar a l’ indret i realitzar activitats d’esbarjo a l’aire lliure.

Accediu a informació detallada sobre cadascuna de les àrees recreatives que formen part de la xarxa.

NORMES D’ÚS DE LES ÀREES RECREATIVES

Cerrar tabs
Recollida selectiva

Els usuaris han de separar els residus emprant de manera correcta els punts verds que hi ha a les àrees recreatives.

Ús del foc

L’ús del foc queda regulat pel Decret 125/2007 de 5 d’octubre (BOIB núm. 153, de l’11 d’octubre de 2007), pel qual es dicten normes sobre l’ús del foc i es regula l’exercici de determinades activitats susceptibles d’incrementar el risc d’incendi forestal.

L’ús recreatiu del foc en les àrees recreatives i refugis es permet sense autorització quan es realitzi dins els fogons, sempre que no hagi risc de provocar un incendi forestal o que estigui prohibit mitjançant la senyalització corresponent.

Sempre amb l’autorització i supervisió del personal de l’IBANAT i per motius excepcionals es poden subministrar fogons portàtils per fer-hi foc.

Ús dels fogons

Tots els fogons són d’ús comunitari i tots els visitants tenen el dret d’emprar-los seguint l’ordre d’arribada corresponent.

Ús de la llenya

Els usuaris han de fer un ús responsable de la llenya. En el cas de compartir els fogons s’ha d’aprofitar de forma òptima la llenya.

Ús de les taules i els bancs

Les taules i els bancs ubicats a les àrees recreatives i refugis tenen un període de vida útil limitat, per això, els usuaris han de col·laborar i tractar-los amb cura.

No es permet la reserva de taules mitjançant col·locació d’estris personals. Les taules i bancs es consideren desocupats si no hi ha persones que els ocupin.

Ús dels WC

Cal fer un ús adequat dels serveis higiènics, a fi de mantenir les condicions de salubritat i neteja. L’ús inadequat d’aquestes instal·lacions així com els desperfectes que s’hi puguin ocasionar són responsabilitat de la persona o persones que els hagin provocat.

Ús d'aparells de música

L’ús d’aparells de música es prohibeix a qualsevol àrea recreativa o refugi, sempre que la normativa no digui el contrari.

Ús de l'aigua

L’estalvi d’aigua és un deure dels usuaris de les àrees recreatives. Tots els usuaris han d’evitar el consum excessiu d’aigua.

Presència d'animals de companyia

Es prohibeix dur animals sense fermar a les àrees recreatives del Govern de les Illes Balears.

Ús de vehicles

Els vehicles particulars s’han de deixar als llocs habilitats a tal efecte.

Ús dels equipaments d'ús exclusiu per a persones amb mobilitat reduïda

Les taules i equipaments destinats a usuaris amb mobilitat reduïda no poden emprar-los altres usuaris, llevat que ningú no els estigui ocupant. L’arribada de visitants amb mobilitat reduïda suposarà que els usuaris hagin d’abandonar immediatament els equipaments adaptats.

Refugis de les Illes Balears

La xarxa de refugis del Govern de les Illes Balears està integrada per equipaments que permeten la realització de petites estades en contacte amb la natura. Els refugis tenen característiques i serveis diferenciats amb l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats de tots els usuaris.

Accediu a informació detallada sobre cadascun dels diferents refugis que formen part de la xarxa.

Normes generals d’ús dels refugis

Cerrar tabs
Capacitat

No es pot excedir la capacitat d’usuaris dels refugis.

Desperfectes

Els desperfectes que s’ocasionin durant l’estada s’han de comunicar al Centre d’Informació Ca s’Amitger en el cas dels refugis de muntanya, al personal de guàrdia del Parc Natural de la Península de Llevant, en el cas dels refugis amb serveis de Binifaldó, Binifaldó Petit i Son Real als guardes de Binifaldó i al centre de Son Real, o als guardes de Cabrera pel refugi de Cabrera. Si es comprova que els desperfectes han estat produïts per un mal ús, les despeses seran a càrrec dels usuaris.

Anul·lació de reserves

Es podran anul·lar les reserves ja concertades per motius tècnics o previsions meteorològiques adverses.

Relloguer

Ni el refugi ni els voltants poden ser rellogats.

Material necessari

Els usuaris dels refugis de muntanya han de portar el material necessari per poder dormir, com sacs de dormir o flassades. Al refugi de Cabrera també han de portar material necessari, llençols per dormir i tovalloles per rentar-se.

Objectes de valor

Els gestors no es responsabilitzen dels objectes de valor dels usuaris.

Animals

Es prohibeix la presència d’animals, a excepció de cans guia.

Foc

Sols es podrà fer foc als llocs habilitats , no es permet fer foc als exteriors dels refugis durant l’època de risc d’incendi.

Bones pràctiques ambientals

Els usuaris han de tenir cura de l’entorn i han de col·laborar en les bones pràctiques ambientals com la separació de fems, un ús responsable de l’aigua i mantenir els llums apagats sempre que sigui possible.

Recomanacions del personal

Els guies i informadors del Parc n’informen als visitants quan hi arriben. Caldrà seguir en tot moment les recomanacions del personal del Parc Nacional.